Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Cíle a přínos projektu

Cílem našeho projektu je založení regionálního vzdělávacího centra pro výzkum dynamiky biodiverzity a zvýšení povědomí v oblasti biodiverzity, jak studentů na všech stupních vzdělávání, tak i laické a odborné veřejnosti. Za pomoci interaktivního vzdělávání chceme u těchto cílových skupin zvýšit motivaci a probudit zájem o problematiku ochrany biodiverzity. Projektem BIOM chceme navázat na předchozí úspěšné projekty ÚBO zabývající se popularizací vědy a networkingem mezi výzkumnými institucemi, středními školami, univerzitami a ochranářskými organizacemi (v posledních třech letech např. projekty OP VK: PROVAZ, Věda všemi smysly a NextGenProject, a projekt 7. rámcového programu EU: ConGRESS; viz www.ivb.cz a www.congressgenetics.eu).

Dalším cílem projektu je vytvoření celonárodní genetické banky živočichů, v níž budou uchovávány vzorky obratlovců pocházející ze všech regionů ČR pro pozdější genetické analýzy. Kolekce bude využívána v ochranářsko-genetických studiích, tj. v projektech spolupráce ochrany přírody a vědeckého výzkumu, jež budou přispívat k pochopení stavu a vývoje diverzity populací živočichů v ČR a jejichž výsledky budou následně aplikovány do ochranářské praxe. Souběžně s bankou bude vytvořena síť sběrných stanic (tj. poskytovatelů vzorků; např. stanice pro hendikepované živočichy), jejichž pracovníci jsou jednou z cílových skupin projektu a bude jim poskytováno vzdělávání v oblasti ochrany genetické úrovně biodiverzity. Předkládaný projekt bude realizován na nově zrekonstruované terénní stanici Mohelský mlýn, přičemž součástí projektu je i rekonstrukce přilehlé budovy garáží a její přestavba na úložiště vzorků genetické banky.

 

Přínos projektu

Věříme, že projekt BIOM přispěje ke zvýšení povědomí o rizicích spojených s úbytkem biodiverzity, což považujeme za důležitý krok k efektivní ochraně přírody a její rozmanitosti. Vytvoření vzdělávacího centra, což zahrnuje přípravu řady programů a výukových materiálů pro rozmanité cílové skupiny, je pak prostředkem k naplnění tohoto cíle.

Významným přínosem projektu bude také vytvoření Národní genetické banky živočichů, která bude sloužit ke studiu vývoje genetické diverzity našich druhů v čase a bude tedy užitečná pro praktickou druhovou ochranu.

 

Klíčové aktivity

1) založení vzdělávacího centra Mohelský mlýn

V rámci této klíčové aktivity máme v plánu oslovit co nejširší část populace; programy budou vytvořeny jak pro žáky a studenty základních i středních škol, tak i pro širokou veřejnost. Pro tyto skupiny připravíme komplexní program tak, aby účastníci získali ucelenou informaci o problematice poklesu biodiverzity. Jako důležitou část toho vzdělávání cítíme i zdravě budovaný regionální patriotismus, proto budou mnohé z připravovaných materiálů zaměřeny na lokální přírodní bohatství, včetně propagace regionálních maloproducentů potravin.

Odbornější program pak bude připraven pro studenty vysokých škol. Připravujeme pro ně specializované semináře, cvičení a letní školu, kde budou moci prohloubit své biologické znalosti.

2) Založení národní genetické banky živočichů

Hlavním cílem této klíčové aktivity je založení a provoz genetické banky, což znamená shromažďování genetických vzorků, jejich skladování a vedení široce přístupné databáze. To se bude dít ve spolupráci s partnery projektu, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze a Natural History Museum, University of Oslo.

Součástí této aktivity je i příprava vzdělávacích seminářů, konference a informačních materiálů pro odbornou veřejnost. Spolupráce s pracovníky ochrany přírody ČR, zoology muzeí, pracovníky zoologických zahrad, členy mysliveckých sdružení a dalšími odborníky pak bude velkým přínosem pro fungování genetické banky.<    Listopad 2022    >
po út st čt so ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30