Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Studijní cesta do Natural History Museum, University of Oslo, Norsko

Ve dnech 31. 8.-5. 9. 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila studijní pracovní cesta do jedné z největších genetických bank orientovaných na volně žijící živočichy: DNA Bank v Natural History Museum v Oslu, Norsko. Tato instituce je partnerem našeho projektu, financovaného z Fondů EHP 2009-2014 (č. projektu EHP-CZ02-OV-1-025-2015). Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Dr. Petra Hájková, Dr. Ľudovít Ďureje a Mgr. Jana Vrbová Komárková) a Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Dr. Michal Vinkler) navštívili prof. Jana T. Lifjelda, prof. Arilda Johnsena a Dr. Larse Erika Johannessena v Natural History Museum. Cílem cesty bylo získání zkušeností se zakládáním a provozem genetických bank v zahraničí a zejména seznámení se systémem správy vzorků v Natural History Museum a s databázovým systémem Corema, který je v současnosti jedním z nejlépe fungujících komerčně dostupných softwarů pro správu databáze genetických vzorků. Studijní cesta přinesla cenné informace a zkušenosti týkající se technických aspektů konzervace, značení a skladování genetických vzorků, datových standardů, právních aspektů získávání, skladování a poskytování genetických vzorků (základní dokumenty a smlouvy) a položila základ další těsné spolupráce mezi Natural History Museum v Oslu a institucemi v ČR. Získané zkušenosti a know-how budou plně využity při zakládání Národní genetické banky živočichů v rámci projektu BIOM.

 

Cesta byla financována z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02.