Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

O projektu

V posledních desetiletích dochází také v ČR k radikálnímu úbytku počtu původních druhů a rozmanitosti biotopů. Naše země se přitom zavázala spolupracovat na zastavení poklesu biodiverzity (Úmluva o biologické rozmanitosti OSN). Pro naplnění tohoto cíle má zásadní význam vzdělávání v oblasti ochrany biodiverzity na lokální úrovni. Jen pomocí zvyšování povědomí o důležitosti biodiverzity pro náš každodenní život a vlivu jedince na jeho vlastní životní prostředí je možná její efektivní ochrana.

 

Projekt BIOM (16. 1. 2015 – 30. 4. 2016) je tedy zaměřen na celkové zvyšování úrovně vzdělávání o biodiverzitě. Kromě samotného vzdělávání je další zásadní podmínkou pro efektivní ochranu biodiverzity provázanost a komunikace (networking) mezi environmentální výchovou, ochranou přírody, výzkumem a legislativou. ÚBO bude při plnění aktivit projektu BIOM tuto komunikaci zprostředkovávat, neboť má bohaté zkušenosti jak s výzkumem, tak se vzděláváním i aplikací výsledků výzkumu do ochranářské praxe. Také genetická banka živočichů, která v rámci projektu vznikne, bude založena na spolupráci mnoha zoologicky a ochranářsky zaměřených organizací. Terénní stanice Mohelský mlýn, kde bude probíhat většina aktivit projektu, je ideálním místem pro vytvoření pestrých a informačně bohatých výukových programů připravených na míru jednotlivým cílovým skupinám v souladu se Strategií udržitelného rozvoje ČR a Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina.