Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Základní a střední školy

Na školách všech stupňů vzdělávání (základních, středních i vysokých) se dnes již v ČR vyučuje biologie za pomoci moderních metod. Například i molekulární biologie je už součástí výuky na gymnáziích, přesto dochází k zařazení aktuálních témat jen zřídka a spíše díky iniciativám jednotlivých vyučujících. Během předcházejících projektů jsme s pedagogy často konzultovali náplň výuky na školách, a přestože je možné najít dílčí informace k problematice ztráty biodiverzity, ty bohužel většinou nejsou nijak propojeny a začleněny do širšího kontextu. Dostatečné množství logicky propojených informací je přitom jedním ze základních předpokladů pochopení celého procesu ztráty rozmanitosti v přírodě a jeho rizicích do budoucna.

Aktivity připravené pro tuto cílovou skupinu budou spočívat především v přiblížení tématu ztráty biodiverzity a jejích důsledků. Tyto informace budeme podávat atraktivní hravou formou, s níž mají naši lektoři zkušenosti a dovedou přednášku na konkrétní téma připravit přímo pro danou cílovou skupinu. Proto považujeme za důležitou komunikaci lektorů s vyučujícími.

Pro školy budou připraveny projektové dny tak, aby se střídaly pasivnější části (přednášky) s těmi aktivními (terénní aktivity, práce v laboratořích, vyhodnocení výsledků). Samotné přednášky pak budou koncipovány jako 2 hodinové akce, během níž budou zařazeny i praktičtější úkoly, tak aby nedocházelo u posluchačů ke ztrátě pozornosti (např. demonstrace zvířat, atd.). To, zda byla informace předána jako logický celek, pak budeme kontrolovat během diskusí. Pro zvýšení zájmu plánujeme přípravu tištěných, případně elektronických studijních materiálů, které mohou do budoucna sloužit nejen ke studiu žáků a studentů samotných, ale i jako učební pomůcky pro pedagogy.